ناله

به رخِ سیاه چشمان، نظر ار بُوَد گناهی

بگُذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی

همه شب، ستاره ریزد ز دو چشم در کنارم

به هوای چشم مستی، به خیال روی ماهی

***

شب و روز در فراقت، ز تو دور، از که نالم؟

شده دل ز غُصّه، کوهی، شده تن ز رنج، کاهی

***


دل عاشقان مسکین مَشکن، بترس از آن دم

که شبی، نیازمندی بکِشد ز سینه آهی

تو ز اشتباه، روزی قدمی به خانه ام نِه

که رسد دلی به کامی، چو کنی تو اشتباهی

/ 2 نظر / 25 بازدید
رند

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستارانرا چه شد ؟؟